Världens urfolk - Vad är ett urfolk?

Samer, inuiter, indianer och aboriginer. De är alla urfolk, urinvånare, eller ursprungsbefolkningar. I det här utbildningsklippet ställer vi frågan: Vad är ett urfolk?
Artikelnummer
Edu16901
0,00 kr
I det här utbildningsklippet ställer vi frågan: Vad är ett urfolk?
Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Undervisningen i Historia (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
• Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.