Flodkulturer - Det gamla Egypten

I över 150 000 år levde människan som jägare och samlare. Hur gick vi från det ganska enkla nomadlivet – till att bygga hus, städer, skapa samhällen och egna kulturer? I det här utbildningsklippet får du veta mer om det gamla Egypten.
Artikelnummer
Edu16973
0,00 kr
I det här utbildningsklippet får du veta mer om det gamla Egypten.
Undervisningen i Geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningen i Geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.